Kuan – Kung-sun

 

Roman Form

Chinese

Established Form

LC Class No

Note

Kuan, Chen-tung

关振东

Guan, Zhendong, 1928-

n78044720

PL2875.A42

 

Kuan, Chieh-t’ang

關傑棠

Guan, Jietang

n87861619

PL2875.A429

 

Kuan, Chien-hs”un

管建勋

Guan, Jian’xun

PL2875.A43

 

Kuan, Chih-hsiung

關志雄

Guan, Zhixiong, 1937-

PL2875.A45

 

Kuan, Ching-ch’ao

关勁潮

Guan, Jingchao

nr94008458

PL2875.A454

 

Kuan, Ch’iung

管瓊

Guan, Qiong

n81126563

PL2875.A46

 

Kuan, Feng

关鋒

Guan, Feng

n98065145

PL2875.A48

 

Kuan, Hua

 

管桦

Guan, Hua

n82003539

PL2875.A5

 

Kuan, Hung

關鴻

Guan, Hong, 1949-

nr88007601

PL2875.A515

 

Kuan, Kuan

關關

Guan, Guan

n78044712

PL2875.A519

 

Kuan, Kuan

管管

Guan, Guan, 1929-

n81099000

PL2875.A52

 

Kuan, Lu

關露

Guan, Lu, 1907-1982

n85372480

PL2875.A53

 

Kuan, Mo-nan

关沫南

Guan, Monan

n81018985

PL2875.A54

 

Kuan, Po-hua

管柏华

Guan, Bohua

n98088639

PL2875.A544

 

Kuan, Yung-ho

管用和

Guan, Yonghe

n80069771

PL2875.A58

 

Kuan-she

 

管設

Guan, She, 1959-

nr92017508

PL2875.A55

 

K’uang, Hai-liang

鄺海量

Kuang, Hailiang

n88073667

PL2875.A6

 

K’uang, Jo-hsia

匡若霞

Kuang, Ruoxia, 1927-

n86019612

PL2875.A62

 

Kuang-ch’un-lou-chu

廣春樓主

Guangchunlouzhu, 1923-

n85244547

PL2875.A626

 

Kuang-hui

光辉

Guanghui, 1934-

nr96037351

PL2875.A627

 

Kuang, T’ai

光泰

Guang, Tai

n81033412

PL2875.A64

 

Kuang, Wei-jan, 1913-

 

光未然

Guang, Weiran

n81139288

PL2875.A643

 

Kuei, Chien-ch’ou

鬼見愁

Gui, Jianchou

n78071967

PL2875.E38

 

Kuei, Hua-y”ueh

桂華岳

Gui, Huayue, 1904-1977

n83184252

PL2875.E413

 

Kuei, Jen

歸人

Gui, Ren, 1927-

PL2875.E414

 

Kuei, Wen-ya

桂文亞

Gui, Wenya,  1949-

n81082639

PL2875.E418

 

Kuei-ku-tzu

鬼谷子

Guiguzi

n82023871

PL2875.E45

 

Kung, Ch’ang-sheng

龚昌盛

Gong, Changsheng

n82145901

PL2875.N35

 

Kung, Ch’eng

 

龚成

Gong, Cheng

n80065333

PL2875.N42

 

K’ung, Chieh-sheng

孔捷生

Kong, Jiesheng

n81126595

PL2875.N444

 

Kung, Chin-tu

公今度

Gong, Jindu

n84122334

PL2875.N448

 

K’ung, Fu

孔孚

Kong, Fu, 1925-

nr94034891

PL2875.N515

 

Kung, Liu

公刘

Gong, Liu, 1927-

n81054090

PL2875.N53

 

K’ung, Ming

孔茗

Kong, Ming

n85195291

PL2875.N534

 

Kung, P’eng-ch’eng, 1956-

龔鵬程

Gong, Pengcheng

n81007452

PL2875.N546

 

Kung, Shao-ch’in

 

贡少芹

Gong, Shaoqin

n 96001546

PL2875.N565

 

Kung, Tu-ch’ing

龚笃淸

Gong, Duqing

n85046510

PL2875.N5717

 

Kung-sun, Yen

公孫嬿

Gongsun, Yan, pseud.

n81128458

PL2875.N597