Liang - Lien

 

Roman Form

Chinese

Established Form

LC Class No

Note

Liang, Ch’ien

梁潜

Liang, Qian

nr91001541

PL2878.A52

 

Liang, Chien-chang

梁建璋

Liang, Jianzhang

n83171187

PL2878.A54

 

Liang, Chih-hung

梁志宏

Liang, Zhihong, 1945-

n88232500

PL2878.A56

 

Liang, Feng-i

梁鳳儀.

Liang, Fengyi

nr90014892

PL2878.A5925

 

Liang, Hsi-hua

梁錫華

Liang, Xihua

n79131295

PL2878.A595

 

Liang, Hsiao-sheng

梁晓声

Liang, Xiaosheng, 1949-

n88073401

PL2878.A5974

 

Liang, Hs”ueh-cheng, 1928-

梁学政

Liang, Xuezheng

n82001416

PL2878.A63

 

Liang, Jung-jo

梁容若

Liang, Rongruo

n81023243

PL2878.A64

 

Liang, Li-ling

梁荔玲

Liang, Liling

n82048420

PL2878.A65

 

Liang, Pin

梁斌

Liang, Bin, 1914-

n81018956

PL2878.A66

 

Liang, Ping-k’un

梁秉堃

Liang, Bingkun

n84037951

PL2878.A665

 

Liang, Shang-ch’”uan

梁上泉

Liang, Shangquan

n81129642

PL2878.A67

 

Liang, Tan-feng

梁丹丰

Liang, Danfeng, 1935-

n82240590

PL2878.A697

 

Liang, Ts’un-hsi

梁存喜

Liang, Cunxi

n83064979

PL2878.A718

 

Liang, Wen-fu

梁文福

Liang, Wenfu

nr95035059

PL2878.A727

 

Liang, Yen

梁彥

Liang, Yan

PL2878.A73

 

Liang, Yen

梁燕

Liang, Yan

nr 91036277

*PL2878.A735

 

Liang, Yen-ch’eng

梁燕城

Liang, Yancheng

n83173550

PL2878.A738

 

Liang, Y”u-sheng

梁羽生

Liang, Yusheng

n82032411

*PL2878.A76

 

Liang, Heng

梁衡

Liang, Heng

n87888455

PL2878.A765

 

Liao, Chen, 1932-

廖振

Liao, Zhen

n81019627

PL2878.A768

 

Liao, Ch’ing-hsin

廖淸秀

Liao, Qingxiu, 1927-

nr92010665

PL2878.A7716

 

Liao, Hung-chi

廖鴻基

Liao, Hongji

n2001047133

PL2878.A77425

 

Liao, Hui-ying

廖輝英

Liao, Huiying

n84132667

PL2878.A7745

 

Liao, Hung-wen, 1964-

廖宏文

Liao, Hongwen

n82213854

PL2878.A775

 

Liao, Kung-hsien

廖公弦

Liao, Gongxian

n85320974

PL2878.A776

 

Liao, Mo-sha, 1907-1990

廖沫沙

Liao, Mosha, 1907-

n80109805

PL2878.A7774

 

Liao, T’ing, 1937-

廖汀

Liao, Ting

n83171237

PL2878.A78

 

Liao, Y”u-hui, 1950-

廖玉蕙

Liao, Yu

n83070095

PL2878.A7845

 

Lien, Shui-miao

連水淼

Lian, Shuimiao, 1949-

n81063643

PL2878.E54